ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 03/06/2021
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 20 કિલો ના ભાવ
પાકનું નામ નીચે ભાવ  ઊંચા ભાવ  વેપાર બોરી

अनाज

જીરું₹ 2000₹ 310020900
વરિયાળી₹ 1000₹ 328516890
ઈસબગુલ₹ 1675₹ 226010240
સુવા₹ 825₹ 1035
અજમો ₹ 1000₹ 24754073
તલ₹ 1370₹ 18823240
રાયડુ₹ 1119₹ 1287