ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 13/04/2021
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 20 કિલો ના ભાવ
પાકનું નામ નીચે ભાવ  ઊંચા ભાવ  વેપાર બોરી

अनाज

જીરું₹ 1930₹ 329019307
વરિયાળી₹ 1051₹ 320018180
ઈસબગુલ₹ 1511₹ 207011268
સુવા₹ 800₹ 1035
અજમો ₹ 600₹ 2880
ધાણા₹ 1225₹ 1300
રાયડુ₹ 963₹ 1217
મેથી
1300
1300